• งานบริหารเครื่องมือแพทย์

 • งานบริการของเรา

  1. วางระบบบริหารเครื่องมือแพทย์เพื่อให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น
  2. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารข้อมูล ประวัติ ด้วยระบบ software ออนไลน์ QR Code
  3. จัดแผนและดำเนินการบำรุงรักษา/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และมาตรฐานสากล
  4. บริหารงานซ่อมแซม แก้ไข
  5. อบรมให้ความรู้ วิธีการใช้งาน การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ให้ผู้ใช้งาน
  6. ประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ แผนป้องกันและแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
  7. ตรวจสอบข้อมูลเตือนอันตรายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์จากองค์กรสากล และจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
  8. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับสถานะเครื่องมือแพทย์ ตามความต้องการของลูกค้า
 • มาตรฐานอ้างอิงในการปฎิบัติงาน

  1. Manufacturer Requirement
  2. Association For The Advancement Of Medical Instrumentation
  3. American Hospital Association
  4. Emergency Care Research Institute
  5. Food And Drug Administration
  6. International Organization Standard
  7. National Fire Protection Association
  8. Joint Commission International


Information

ปิดหน้าต่าง